Rabu, 22 Mei 2013

PSV3109 : Apa itu Multimedia ?
Perkataan multimedia adalah berdasarkan dua perkataan utama iaitu multi dan media/medium. Multi bermaksud banyak, pelbagai di mana ia menandakan terdapat lebih daripada satu media wujud di dalam sesuatu aplikasi. Media merujuk kepada alat atau pengantara untuk menyampaikan atau mempersembahkan sesuatu maklumat seperti teks, grafik, audio, video dan animasi. 

Oleh itu multimedia dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer yang menggabung dan mempersembahkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan pautan (link) sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi (Hofstetter 2001). Ia juga merupakan komunikasi melalui lebih daripada satu cara.
 
Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia terdapat dalam permainan berkomputer.Multimedia juga dapat dilihat sebagai penggunaan beberapa media yang berbeza dalam menyampaikan informasi berbentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video.

Definisi Mutimedia
"Multimedia adalah hipermedia yang berkeupayaan hiperteks. Penekanan diberikan kepada cara-cara pengguna mengabung, menyunting, melaraskan bunyi , grafik, gambar bergerak, teks dan perisian komputer dengan penggunaan tetikus"
– Jacquetta Megarry (1990)

"Multimedia ialah persepaduan bunyi ,muzik, animasi ,teks ,suara dan grafik yang dihasilkan olek teknologi berasaskan komputer. ia lebih menarik berbanding dengan televisyen dan kaset video"
- Waterworth (1992)

"Multimedia adalah integrasi atau kombinasi atau gabungan di antara pelbagai jenis media yang berlainan iaitu audio,video,teks,animasi dan grafik dalam satu persekitaran digital"
- Gayeski (1993)

"Paparan maklumat yang boleh berkomunikasi dengan bantuan beberapa alat tambahan khasnya dalam komputer seperti pemacu cakera padat, perakam suara, pembesar suara, kad bunyi, dan beberapa perisian yang menggunakan cakera padat"
- Ron White (1996).