Jumaat, 21 Jun 2013

PSV3114 SENI & PENGURUSAN : PAMERAN SENI

PENGENALAN
Definisi
Myers, B. (1985) dalam penulisannya yang berjudul “How to Look at Art” mentakrifkan pameran sebagai satu aktiviti yang melibatkan satu ruang (biasanya galeri ataupun dewan) dan mempamerkan hasil karya seni seperti; lukisan, catan, cetakan, arca, ukiran, gambar foto dan karya yang siap (finished artwork).

Hasil-hasil karya berkenaan secara umumnya akan dipamerkan untuk tontonan dan dihayati oleh orang ramai. Aktiviti pameran ini selalunya berlaku hanya sementara pada masa yang tertentu yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh pihak penganjur serta mereka yang terlibat mengambil bahagian dalam pameran tersebut. Jika pada infomasi pameran tersebut ada mencatatkan Pameran Tetap (Permanent Exhibition), bermakna pameran itu akan berterusan tanpa had waktu pengakhirannya.

Manakala Preble, S dan Duane (1996) menjelaskan bahawa di Amerika pameran dikenali sebagai “exhibit” (pamer), manakala di Perancis pula ianya dikenali sebagai “exposition atau show” (pameran). Berbeza pula di United Kingdom mereka menamakan “exhibitions” itu sebagai pameran manakala individu yang terlibat di dalam pameran itu digelar sebagai “exhibit”.

Secara umumnya pameran itu adalah merujuk kepada satu tempat yang mempamerkan hasil-hasil karya seni yang melibatkan individu yang tertentu ataupun kumpulan yang tertentu didalamnya. Manakala tempat yang digunakan pula mempunyai kemudahan dan ianya senang bagi masyarakat setempat untuk berkunjung serta melihat hasil karya yang dipamerkan itu.

Objektif Pameran
Setiap pameran yang dirancang mempunyai tema dan objektifnya tersendiri. Biasanya sesuatu pameran itu diadakan adalah untuk menghargai hasil-hasil seni yang telah pun dihasilkan oleh para pelukis dan pereka. Di samping itu juga, ianya adalah satu bentuk aktiviti bagi mendekatkan masyarakat dengan hasil karya-karya seni. Budaya ini, dalam erti kata lain adalah mengajak dan mengajar masyarakat tempatan untuk menghayati keindahan hasil seni itu.

Selain daripada itu, ianya juga merupakan satu penghargaan dan motivasi kepada pengkarya. Aktiviti pameran ini juga sebagai satu bentuk pengiktirafan yang tertinggi kepada pengkarya di dalam proses penghasilan karya mereka.

i.  Tujuan sosial
Tujuan sosial bererti bahawa kegiatan pameran baik skala luas (di masyarakat) mahupun skala terbatas (di sekolah). Karya seni yang dipamerkan dipergunakan untuk kepentingan sosial. Hasil penjualan karya seni yang dipamerkan disumbangkan kepada yayasan anak yatim, pendidikan anak cacat, dan mana-mana yayasan yang memerlukan bantuan.

ii.  Tujuan Komersial
Tujuan komersial pameran berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan profit atau keuntungan terutama bagi seniman. Melalui kegiatan ini seniman dapat menjual karyanya kepada apresiator dan kolektor karya seni.

iii.  Tujuan Kemanusiaan
Tujuan kemanusiaan kegiatan pameran adalah untuk kepentingan pelestarian (maintain), pembinaan nilai-nilai, dan pengembangan hasil karya seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Media apresiasi bagi masyarakat terhadap karya-karya seniman.

Jenis-jenis Pameran
Pameran yang diadakan terbahagi kepada beberapa jenis dan peringkat. Antara jenis-jenis pameran tersebut adalah:

i.  Pameran Solo
Pameran ini biasanya hanya melibatkan hasil karya seorang individu sahaja. Tempat bagi mengadakan pameran ini selalu di galeri seni komersial yang dimiliki oleh individu ataupun di galeri-galeri awam ataupun di tempat-tempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak (penganjur/penaja dan pengkarya/ pelukis).

ii.  Pameran Berkumpulan
Pameran ini biasanya melibatkan hasil karya lebih daripada seorang individu. Tempat bagi mengadakan pameran ini selalu di galeri seni komersial yang dimiliki oleh individu ataupun di galeri-galeri awam ataupun di tempat-tempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak (penganjur/penaja dan pengkarya/ pelukis).

iii.  Pameran Berbentuk Retrospektif
Pameran jenis ini biasanya melibatkan hasil karya yang dihasilkan dari awal penglibatan beliau sehinggalah ke hari ini. Selalunya pameran ini melibatkan seorang individu ataupun hasil koleksi karya seseorang ataupun organisasi. Tempat bagi mengadakan pameran ini selalu di galeri seni komersial yang dimiliki oleh individu ataupun di galeri-galeri awam ataupun di tempat-tempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak (penganjur/penaja dan pengkarya/ pelukis/ penyimpan koleksi karya berkenaan).

iv.  Pameran Koleksi Tetap
Pameran jenis ini biasanya melibatkan hasil karya yang telah dibeli ataupun dipunyai oleh sesuatu organisasi itu. Selalunya pameran ini melibatkan hasil karya seorang inidividu ataupun hasil koleksi karya seseorang ataupun organisasi itu. Tempat bagi mengadakan pameran ini selalu di galeri seni komersial yang dimiliki oleh individu ataupun di galeri-galeri awam ataupun di tempat-tempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak (penganjur/penaja dan penyimpan koleksi karya berkenaan).

v.  Pameran Berbentuk Jelajah
Pameran ini biasanya melibatkan hasil karya lebih daripada seorang individu. Tempat bagi mengadakan pameran ini selalu di galeri seni komersial yang dimiliki oleh individu ataupun di galeri-galeri awam ataupun di tempat-tempat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak (penganjur/penaja dan pengkarya/ pelukis). Di samping itu juga pameran ini akan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain setelah tamat tarikh yang telah ditetapkan.

vi.  Pameran Hasil daripada Pertandingan
Pameran ini biasanya melibatkan hasil karya lebih daripada seorang individu. Manakala karya-karya yang dipamerkan adalah karya-karya yang telah dipilih sebagai pemenang dan karya yang layak mengikut kategori yang telah ditentukan oleh pihak penganjur pertandingan.Tempat bagi mengadakan pameran ini selalu di galeri seni komersial yang dimiliki oleh individu ataupun di galeri-galeri awan ataupun di tempat-tempat yang telah dipilih oleh kedua-dua pihak (penganjur dan penaja). Manakala tempoh pameran ini telahpun ditetapkan oleh pihak penganjur.

PENGURUSAN PAMERAN
Bagi membantu dan memudahkan pengurusan sesuatu pameran itu beberapa perkara utama perlulah diberi perhatian. Antara perkara-perkara tersebut adalah seperti dijelaskan seperti berikut:

Perlantikan Ahli Jawatankuasa Pameran
Sesuatu aktiviti yang telah dirancang tidak boleh dilaksanakan dengan sempurna tanpa tenaga kerja yang diamanahkan dan dilantik bagi menguruskan kepelbagaian tugas di dalam aktiviti pameran ini. Ekoran daripada itu, maka satu perlantikan ahli jawatankuasa kerja pameran perlulah dilakukan. Struktur perlantikan ahli jawatankuasa kerja pameran adalah terbahagi kepada dua:

i. Jawatankuasa Induk Pameran
Jawatankuasa ini terdiri daripada Penanung, Penasihat, Pengarah, Kurator, Pembantu Kurator, Setiausaha dan Bendahari. Jawatankuasa ini bertanggungjawab terhadap urusan jemputan, penyediaan katalog pameran, penyediaan teks ucapan, penyediaan kad jemputan dan lain-lain hal berkenaan dengan pameran.

ii. Jawatankuasa Kecil Pameran
Jawatankuasa ini terdiri daripada JKK Seranta I, JKK Seranta II, JKK Teknikal dan Percetakan, JKK Penempatan dan Kemudahan dan JKK Sambutan. Jawatankuasa ini adalah tenaga kerja yang akan melaksanakan kerja-kerja yang diarahkan oleh Jawatankuasa Induk dari masa ke semasa.
Senarai Ahli Jawantankuasa Pameran Seni Diadaptasi daripada Samsudin Wahab (2006)BIBLIOGRAFI