Khamis, 11 April 2013

KAEDAH GEGELANG DALAM MENINGKATKAN KEMASAN PENGHASILAN TEMBIKAR TEKNIK LINGKARAN

ABSTRAK
Penyelidikan tindakan ini dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemasan penghasilan tembikar teknik lingkaran dengan mengaplikasikan Kaedah Gegelang.  Responden dalam penyelidikan ini terdiri daripada tiga orang murid dari kalangan tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Damak, Jerantut, Pahang.  Tinjauan awal yang dilaksanakan menunjukkan murid cenderung mempunyai masalah dalam kemahiran membentuk jalur lingkaran tembikar.  Hal ini merujuk kepada bentuk lingkaran tembikar yang tidak sekata yang dihasilkan dan susunan lingkaran yang senget.  Oleh yang demikian, pengkaji telah menfokuskan kepada 3 kaedah bagi mengatasi masalah ini iaitu Kaedah Acuan Pemidang, Kaedah ‘O’ dan Kaedah Kerangka Botol.  Keputusan kajian mendapati terdapat perubahan positif yang ketara di akhir pelaksanaan ketiga-tiga kaedah tersebut dalam meningkatkan kemahiran murid untuk membentuk tembikar teknik lingkaran dengan kemas dan baik.

 PENGENALAN
Tembikar merupakan artifak kraf yang paling awal dapat dikesan dalam tamadun manusia dan merupakan satu unsur penting dalam memahami dan mengetahui perkembangan sejarah kebudayaan masyarakat pada satu ketika dahulu. Penghasilan tembikar bukan lagi hanya sekadar memenuhi keperluan untuk hidup tetapi ianya juga merupakan satu lambang penyataan yang ekspresif kepada masyarakat. Berpandukan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah, bidang keempat iaitu Mengenal Kraf Tradisional merupakan bidang yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta. Ia menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap bentuk, rupa, struktur, imbangan dan kestabilan dalam menghasilkan objek 3 dimensi. Bidang ini memberi kesedaran kepada murid tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Namun begitu pada awal usia kanak-kanak, kebolehan kemahiran motor halus dan interpretasi kesemua asas seni reka adalah agak terbatas. Hal ini kerana kanak-kanak akan membentuk mengikut naluri dan kemahuan mereka berbanding aspek kompasisi yang ditentukan.

LATAR BELAKANG MASALAH
Berdasarkan kajian lepas menunjukkan murid mempunyai masalah dalam membentuk tanah liat bagi menghasilkan tembikar menggunakan teknik lingkaran. Melalui tinjauan awal dan pemerhatian yang dijalankan di SK. Damak, Jerantut didapati murid juga cenderung berhadapan masalah ini. Hal ini merujuk kepada jalur lingkaran tembikar yang tidak sekata dan susunan bulatan lingkaran yang senget. Sekaligus, ia menyebabkan bentuk karya kraf tembikar yang dihasilkan menjadi tidak kemas dan tidak seimbang. Ini mungkin disebabkan keterbatasan murid dalam mengaplikasikan konsep asas seni reka dan pengawalan kemahiran motor tangan seperti menguli, menggelek, memotong, membentuk dan mencantum dalam menghasilkan karya tembikar menyebabkan hasil karya menjadi tidak seindah yang diinginkan. Kemahiran-kemahiran ini memerlukan tahap psikomotor dan koordinasi anggota badan murid yang baik di dalam proses penghasilan. Oleh yang demikian, penguasaan kemahiran yang lemah menyebabkan murid gagal menghasilkan karya 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat asas seni reka terutamanya aspek bentuk, rupa dan keseimbangan. Hal ini melibatkan perhubungan di antara tahap kognitif dan fizikal murid yang dibina melalui proses pembelajaran. Faktor ini menjadi perkara yang menghalang murid dalam menghasilkan sebuah karya yang baik dan kemas dari segi rupa dan komposisinya. Dari situ, pengkaji telah mula mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid di sekolah rendah pada sekitar permulaan memasuki tahap 1 semasa melakukan aktiviti seni visual. Sekiranya masalah ini dibiarkan berlarutan murid akan mengalami masalah dalam peringkat kematangan psikomotor halus dan nilai-nilai estetika pada kraf tradisional akan pupus ditelan zaman. 

TUJUAN KAJIAN
Merujuk kepada permasalahan yang dikaji, bagi menggalakkan perkembangan nilai kualiti dalam sesebuah karya, guru seharusnya tidak bergantung kepada kreativiti murid itu sahaja malah haruslah memikirkan medium bersesuaian yang boleh disediakan untuk meningkatkan kemahiran murid di dalam pembelajaran. Permasalahan kemahiran membentuk dan menyusun lingkaran yang tepat dalam menghasilkan tembikar teknik lingkaran yang kemas adalah perkara yang boleh diatasi melalui penggunaan kaedah-kaedah yang betul. Masalah ini harus diatasi kerana kemahiran membentuk dan menyusun bukan sahaja hanya digunakan dalam penghasilan tembikar teknik lingkaran, malah ia juga turut digunakan dalam penghasilan tembikar yang lain misalnya kepingan, picitan dan sebagainya. Oleh disebabkan sukar untuk menjelaskan konsep teknik lingkaran dalam penghasilan tembikar secara teori kepada murid tahap 1, jadi dalam penyelidikan tindakan yang dijalankan, pengkaji telah merangka 3 kaedah yang bersifat konkrit bagi membantu murid meningkatkan kemasan penghasilan tembikar teknik lingkaran. Kaedah-kaedah yang diperkenalkan dalam mengatasi masalah ini adalah :

                             i.        Kaedah Acuan Pemidang
                            ii.        Kaedah ‘O’
                           iii.        Kaedah Kerangka Botol

Kaedah-kaedah yang diperkenalkan ini adalah bersifat ansur maju yang mana ia menekankan penguasaan setiap kemahiran dalam penghasilan tembikar teknik lingkaran iaitu kemahiran mengelek, kemahiran membentuk lingkaran dan kemahiran menyusun lingkaran tembikar sehingga menjadi bentuk tembikar yang kemas dan sempurna.

 OBJEKTIF 
Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk membantu murid-murid meningkatkan kemasan penghasilan tembikar menggunakan teknik lingkaran. Namun secara khususnya, objektif kajian ini dipecahkan kepada beberapa perincian melalui kaedah-kaedah yang diperkenalkan iaitu:
  1. Membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas dengan menggunakan kaedah Acuan pemidang.
  2. Membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas dengan menggunakan kaedah ‘O’.
  3. Membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas dengan menggunakan kaedah kerangka botol.
SOALAN KAJIAN
Tiga soalan kajian yang telah dikenalpasti bagi pengukur penilaian pencapaian hasil penyelidikan iaitu:
1)    Adakah kaedah gegelang berasaskan kaedah acuan pemidang dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas?
2)    Adakah kaedah gegelang berasaskan kaedah ‘O’ dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas?
3)    Adakah kaedah gegelang berasaskan kaedah kerangka botol dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas?

 METODOLOGI KAJIAN

Rekabentuk Kajian
Tindakan yang dijalankan ini mengaplikasikan model penyelidikan Kurt Lewin (1946) dalam Rosinah Edinin (2011). 


Kumpulan Sasaran
Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Damak yang terletak di daerah Jerantut, Pahang dan dikategorikan sebagai sekolah luar bandar. Dalam menjalankan penyelidikan tindakan ini, 3 orang responden tahap 1 iaitu tahun 2 telah dikenalpasti melalui ujian pra. Kesemua responden ini telah dikodkan dengan R1, R2 dan R3.

Pelaksanaan Tindakan
Proses kajian telah dijalankan sepanjang penyeliaan pelajar semester 7 menjalani sesi praktikum fasa 3.  Pelajar-pelajar yang diselia, guru pembimbing dan pihak sekolah telah memberi kerjasama dalam menjayakan kajian tindakan ini. Pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan ialah :

 Minggu 1 
Tarikh
Langkah
Aktiviti
Catatan
07/02/2013

Perbincangan bersama pihak sekolah, guru pembimbing dan guru pelatih.
Meminta kebenaran daripada GPK 1 dan Guru Pendidikan Seni Visual Tahun 2 bagi menjalankan penyelidikan tindakan.
Mendapat jadual waktu PSV Tahun 2.
Ujian Pra
Murid menjalankan aktiviti membentuk tembikar teknik lingkaran dengan menggunakan tanah liat mengikut saiz yang ditetapkan oleh guru
Mengenalpasti responden.

 Minggu 2 
Tarikh
Langkah
Aktiviti
Catatan
28/02/2013
Kaedah 1 (Acuan Pemidang)
Responden menjalankan aktiviti penghasilan tembikar teknik lingkaran
Seramai 3 orang responden terlibat dalam kaedah 1 dan berjalan dengan baik.
Kaedah 2
(‘O’)
Responden menjalankan aktiviti penghasilan tembikar teknik lingkaran
Seramai 3 orang responden terlibat dalam kaedah 2 dan berjalan dengan baik

 Minggu 3 
Tarikh
Langkah
Aktiviti
Catatan
21/03/2013
Kaedah 3
(Kerangka Botol)
Responden menjalankan aktiviti penghasilan tembikar teknik lingkaran
Seramai 3 orang responden terlibat dalam kaedah 3 dan berjalan dengan baik

Minggu 4
Tarikh
Langkah
Aktiviti
Catatan
08/04/2013
Ujian Pasca
Responden menghasilkan tembikar teknik lingkaran dengan peningkatan kemahiran dan kemasan penghasilan karya kraf tembikar teknik lingkaran dengan baik.
Seramai 3 orang responden terlibat dalam ujian pasca yang dijalankan dan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan.

Jadual 1: Pelaksanaan Tindakan

Cara Pengumpulan Data
Bagi menjalankan pengutipan data berkenaan isu permasalahan ini, beberapa kaedah instrumen telah digunakan, iaitu:
  • Ujian pra
  • Pemerhatian
  • Analisis dokumen
  • Ujian pasca

Tanah liat dan alatan akan diberi berdasarkan kaedah yang diperkenalkan dalam menjalani ujian. Pemerhatian berstruktur akan dibuat sepanjang aktiviti kaedah dijalankan oleh responden. Hasil setiap kaedah dikumpulkan dan direkodkan untuk dianalisis sebagai bukti dokumen.

Cara menganalisis data
Setelah pengumpulan data dilakukan dalam kajian ini, pengkaji mula menganalisis untuk mendapatkan keputusan penilaian terhadap kajian yang dijalankan. Hasil dapatan setiap Kaedah akan dianalisis menggunakan skala penilaian penentuan keberkesanan yang telah dibina. Data soal selidik pula akan dianalisis mengikut skala penentuan tahap pengetahuan yang dibina berdasarkan soalan yang dikemukakan kepada responden. Setiap ujian akan dinilai berdasarkan rakaman foto dan jadual skala pemarkahan.
   
DAPATAN KAJIAN
Berikut merupakan dapatan hasil analisis setiap kaedah yang telah dijalankan sepanjang kajian ini. Satu skala penilaian penentuan keberkesanan telah disediakan untuk menganalisis hasil setiap kaedah. Manakala skala pemarkahan ujian pra dan pasca juga turut disediakan.

Kategori
Skala Skor
Penyataan
1
0-1
Murid sukar mengaplikasikan kaedah dan tidak menghasilkan tembikar dengan baik dan kemas.
2
2-3
Murid dapat mengaplikasikan kaedah dan menghasilkan tembikar dengan baik dan kemas

Jadual 2: Skala Penilaian Penentuan Keberkesanan

Kategori
Skala Skor
Penyataan
1
0-2
Murid sukar mengawal kemahiran motor dan tidak tidakdapat menghasilkan tembikar dengan baik dan kemas.
2
3-4
Murid dapat mengawal kemahiran motor dan menghasilkan tembikar dengan baik dan kemas.

Jadual 3: Skala Pemarkahan Ujian Pra Dan Pasca
Pada peringkat awal,ujian pra telah dilaksanakan untuk membolehkan pengkaji mengesan dan mengenal pasti responden yang mempunyai masalah dalam penghasilan tembikar teknik lingkaran. Semasa ujian pra dijalankan, murid diminta menghasilkan sebuah karya kraf tembikar teknik lingkaran dengan menggunakan tanah liat yang diberikan. Kesemua responden akan menghasilkan karya tembikar tanpa berbantukan apa-apa alatan. Berdasarkan ujian pra dan data yang diperolehi, jelas membuktikan bahawa responden lemah dalam pengawalan kemahiran motor mereka. Hal ini menyebabkan kemasan tembikar yang dihasilkan tidak begitu sempurna dan menepati aspek-aspek dalam asas seni reka.


Kriteria
R1
R2
R3
Dapat menghasilkan jalur lingkaran tembikar yang tepat dari segi bentuk yang bulat dan saiz yang sekata
/
/
/
Dapat menghasilkan bentuk bulatan/ gegelang lingkaran yang bulat dan sekata.
X
X
X
Dapat  menghasilkan susunan gegelang lingkaran yang seimbang dalam membentuk tembikar
X
X
X
Dapat menyiapkan karya yang baik dalam masa yang ditetapkan
X
X
X
Skor
1
1
1
Kategori
1
1
1

Jadual 5: Ujian Pra

Seterusnya, hasil analisis bagi kaedah pertama iaitu kaedah Acuan Pemidang menunjukkan bahawa ketiga-tiga responden yang dipilih telah berjaya mengaplikasikan kaedah dan menghasilkan tembikar dengan baik dan kemas dengan berbantukan alat acuan pemidang.


Kriteria
Baik (/)
Lemah (X)
R1
R2
R3
Dapat menggelek tanah liat dengan baik didalam pemidang yang diberi
/
/
/
Dapat mengukur dan memotong dengan betul tanah liat yang digelek dalam pemidang.
/
X
/
Dapat menggelek jalur lingkaran hingga menjadi jalur yang bulat dan mempunyai saiz yang sekata.
/
/
/
Skor
3
2
3
Kategori
2
2
2

Jadual 6: jadual pemarkahan kaedah acuan pemidang

Bagi kaedah kedua pula iaitu kaedah ‘O’, responden diberikan sehelai kertas yang mengandungi bentuk ‘O’. Responden akan membentuk tembikar teknik lingkaran dengan menghasilkan peniruan bentuk bulatan lingkaran pada kertas tersebut. Melalui kaedah ini, hasil dapatan menunjukkan bahawa ketiga-tiga responden yang dipilih berjaya  mengaplikasikan kaedah dan menghasilkan tembikar dengan baik dan kemas dengan berbantukan bentuk ‘O’ yang terdapat pada kertas yang diberikan.


Kriteria
Baik (/)
Lemah (X)
R1
R2
R3
Dapat menggelek tanah liat dengan tangan dalam menghasilkan jalur lingkaran yang sama saiz
/
X
/
Dapat melakukan peniruan bentuk bulat ‘O’ dengan menggunakan jalur lingkaran
/
/
/
Dapat menghasilkan bulatan lingkaran tembikar dengan baik dan sekata
/
/
/
Skor
3
2
3
Kategori
2
2
2

Jadual 7: jadual pemarkahan kaedah ‘O’
Seterusnya, kaedah ketiga iaitu kedah kerangka botol merupakan kaedah yang paling mudah dan cepat diaplikasikan oleh murid. Kaedah ini mengaplikasikan penggunaan botol minuman mineral. Hasil dapatan menunjukkan bahawa kesemua responden berjaya  mengaplikasikan kaedah dan menghasilkan tembikar dengan baik dan kemas dengan berbantukan alat kerangka botol.


Kriteria
Baik (/)
Lemah (X)
R1
R2
R3
Dapat menggelek tanah liat dengan tangan dalam menghasilkan jalur lingkaran yang sama saiz
/
/
/
Dapat melilit dan menyusun gegelang lingkaran dengan baik pada botol minuman mineral.
/
/
/
Dapat membentuk tembikar teknik lingkaran yang seimbang dan kemas.
/
/
/
Skor
3
3
3
Kategori
2
2
2

Jadual 8: Jadual Pemarkahan Kaedah Kerangka Botol

Setelah ketiga-tiga kaedah kajian telah dijalankan, hasil dapatan menunjukkan bahawa ketiga-tiga kaedah tersebut dapat membantu murid meningkatkan kemahiran penghasilan tembikar teknik lingkaran dengan kemas dan baik. Kesinambungan dengan itu, satu ujian pasca telah dijalankan dimana responden telah dibenarkan untuk memilih kaedah yang paling mudah dan cepat bagi penghasilan karya mereka. Hasil dapatan menunjukkan bahawa kaedah yang digunakan amat membantu dalam meningkatkan kemasan penghasilan tembikar teknik lingkaran.

Kriteria
R1
R2
R3
Dapat menghasilkan jalur lingkaran tembikar yang tepat dari segi bentuk yang bulat dan saiz yang sekata
/
/
X
Dapat menghasilkan bentuk bulatan/ gegelang lingkaran yang bulat dan sekata.
/
/
/
Dapat  menghasilkan susunan gegelang lingkaran yang seimbang dalam membentuk tembikar
/
/
/
Dapat menyiapkan karya yang baik dalam masa yang ditetapkan
/
X
/
Skor
4
3
4
Kategori
2
2
2

Jadual 9: Ujian Pasca

Berdasarkan analisis keseluruhan yang telah dibuat, kajian menunjukkan bahawa melalui penggunaan ketiga-tiga kaedah yang diperkenalkan, kemahiran murid dalam menghasilkan tembikar teknik lingkaran dengan kemas dan baik dapat ditingkatkan dengan perubahan positif yang ketara. Rajah 2 menunjukkan perbandingan pencapaian kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran bagi setiap responden dalam ujian pra dan pasca. Hasil menunjukkan bahawa ternyata peningkatan dapat dilihat melalui paparan graf iaitu dalam lingkungan 80%-100%. Ini membuktikan Kaedah Gegelang berjaya meningkatkan kemasan penghasilan karya tembikar teknik lingkaran di kalangan murid.

RUMUSAN
Hasil dapatan kajian mendapati keberkesanan Kaedah Gegelang dapat meningkatkan kemahiran murid dalam penghasilan tembikar teknik lingkaran dengan kemas dan baik. Ia jelas menunjukkan ianya dapat membantu murid dalam meningkatkan kemahiran yang difokuskan dalam kajian ini iaitu:
  1. Kaedah gegelang berasaskan kaedah acuan pemidang dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas.
  2. Kaedah gegelang berasaskan kaedah ‘O’ dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas.
  3. Kaedah gegelang berasaskan kaedah kerangka botol dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membentuk tembikar teknik lingkaran dengan betul dan kemas.

Kajian ini juga menunjukkan penggunaan alat bantuan juga dapat membantu murid-murid menghasilkan tembikar teknik lingkaran dengan kemas dan baik. Ia merupakan satu inovasi alatan tembikar tradisional dalam meningkatkan kekemasan hasil kerja murid-murid.

 CADANGAN KAJIAN MASA DEPAN
Dalam proses penghasilan tembikar, terdapat tiga teknik asas yang digunakan dalam membentuk tembikar iaitu teknik lingkaran, teknik picitan dan teknik kepingan. Di dalam kajian ini, pengkaji telah menfokuskan untuk membentuk tembikar teknik lingkaran dengan kemas dan baik. Setelah teknik gegelang diperkenalkan, kemasan hasilan karya tembikar dapat ditingkatkan dengan sangat ketara. Di masa akan datang, pengembangan kajian berkaitan dengan kemahiran membentuk tembikar teknik picitan dan kepingan di kalangan murid dapat dilakukan melalui Kaedah-kaedah yang diperkenalkan. Pengembangan kemahiran-kemahiran ini amatlah penting dalam mempelajari konsep-konsep asas seperti menjalankan tugas-tugas harian dan pembelajaran seni.

Kajian asal telah dijalankan oleh Mohd Arham Mohd Ramli di SK. Mahmud, Raub, Pahang (2012) iaitu sebuah sekolah di kawasan bandar.